Partnership with Universities, TVET and bureaus

PARTNERSHIPS FOR EDUCATION & TRAINING DIRECTORATE:

 • ዩኒቨርሲቲዎች

 

-የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

-የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ

-የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት

-የአርሲ ዩኒቨርሲቲ

-የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ

-የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ

-የአክሱም ዩኒቨርሲቲ

-ወሎ ዩኒቨርሲቲ

-ደብረ ብርሃን ዩኒቨርስቲ

 • ዩኒቨርስቲ

-ባህርዳር ዩኒቨርስቲ

-ጎንደር ዩኒቨርስቲ

-ሃሮማያ ዩኒቨርስቲ

-ጂማ ዩኒቨርስቲ

-ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርስቲ

 

 • የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት

 

 • /ብ/ክ/መ/ኢ/ኮ
 • /ብ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ት/ስ/ኮሚሽን

-ወልቂጤ ቴ/ሙ/ኮሌጅ

 • .አ ቴ/ሙ/ት/ስ/ ኤጀንሲ

-ቀነኒሳ ቴ/ሙ/ኮ

-አሰላ ከ/ቴ/ሙ/ት/ጽ/ቤ

-አርሲ ዞ/ቴ/ሙ/ት/ስ/ጽ/ቤት

 • /ብርሀን ጥ/አ/ቴ/ሙ/መ

-ደ/ብርሀን ፖሊ ቴ/ኮሌጅ

-አምቦ ቴ/ሙ/ ኮሌጅ

 

 • የምርምር ተቋማት

 

-ባዮ ኢኩቫለንስ የምርምር ማእከል

-የኢ/ህብረ/ጤና ኢንስቲትዩት

-የኢ/ብሄራዊ የእንስሳት ጤና አጠባበቅ ኢንስቲትዩት

 • ቁሉምሳ የእርሻ ምርምር ተቋም
 • ኢንዱስትሪ ቢሮዎች

 

-ጉራጌ ዞን ኢ/ከ/ል/መምሪያ

 • .አ ኢንዱስትሪ ቢሮ

-አርሲ ዞን ኢ/ከ/ል/ቢሮ

-አሰላ ከ/አስተዳደር

-አርሲ ዞን ጥ/አ/ተ ኢንተርፕራይዝ

-አሰላ ጥ/አ/ተቋ/ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት

-ትግራይ ክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ

-አዲግራት ን/ኢ/ከ/ል/ጽ/ቤት

-አክሱም ከ/ን/ኢ/ከ/ል/ጽ/ቤት

-ደ/ወሎ ዞን ኢ/ከ/ል/መምሪያ

ደሴ ኢን/ከ/ል/ቢሮ

 • ኢ/ከ/ል/ቢሮ

-ም/ሸዋ ዞን ኢ/ከ/ል/ቢሮ

 • ባህርዳር ከ/ን/ኢ/ል/መምሪያ