Collaboration with Universties in Pharmacy

 

ተ.ቁ

 

 

ቀጠና ፎረሞች ዝርዝር

 

የተቋቋመበት ጊዜ

በትስስሩ ቀጠና ፎረሞች ስር የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች፤ ቴ/ሙ/ት/ስ/ ተቋማትና

ኢንዱስትሪዎች ዝርዝር

የዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር

የኢንዱስትሪዎች ዝርዝር

የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና

ተቋማት ዝርዝር

 ተቋማት

የፎረሙ አመራሮች

ሰብሳቢ

ፀሀፊ

1

የሰሜን ዩንቨርስቲ-ፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪ ትስስር ንኡስ ቀጠናዊ ፎረም

 

23/04/2008 E.C

1.መቀሌ ዩኒቨርስቲ     

2. ጎንደር ዩኒቨርስቲ    

3. አዲግራት መድሃኒት ፋብሪካ 

4.ወሎ ዩኒቨርስቲ    

5. አክሱም ዩኒቨርስቲ 

6. አዲግራት ዩኒቨርስቲ

7.ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ

1.ፋኑስ ሜድቴክ     

2.የት/ክ/ን/ኢ/ገ/ልማት መምሪያ

3.ፋኖስ ሜድ ቴክ ሃ/የተ/የግ/ማ

 

 

 

  - መቀሌ ዩኒቨርስቲ ሰባሳቢ

           

- አዲግራት መድሃኒት ፋብሪካ  

2

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪ ትስስር ንዑስ ቀጠናዊ ፎረም

16/04/2008 E.C

1.ሃሮማያ

2.አርሲ

3.አ.አ

4.ጂማ 5.አምቦ

6.ደ/ብርሀን እና

7.ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲዎች

8. ባዮ ኢኩቫለንስ የምርምር ማእከል

 

1.ሃምሻድኢትዮጵያ

 

-ኦሮሚያ ቴ/ሙ/ት/ስ/ኮሚሽን

-አ.አ ኢንዱስትሪ ቢሮ

-የኢ/ህብረ/ጤና ኢንስቲ

-የብ/እ/ጤ/አ/ኢ

-የኢ/ብሄራዊ የእንስሳት ጤና አጠ/ኢንስቲ

     የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

   -የኢ/ብሄራዊ የእንስሳት ጤና    አጠ/ኢንስቲ