Collaboration with Universties and industries in Food and beverage

 

ተ.ቁ

 

 

ቀጠና ፎረሞች ዝርዝር

 

የተቋቋመበት ጊዜ

በትስስሩ ቀጠና ፎረሞች ስር የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች፤ ቴ/ሙ/ት/ስ/ ተቋማትና

ኢንዱስትሪዎች ዝርዝር

 

የዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር

የኢንዱስትሪዎች ዝርዝር

የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና

ተቋማት ዝርዝር

 ተቋማት

የፎረሙ አመራሮች

 

ሰብሳቢ

ፀሀፊ

 

1

-ቃልቲ ገላን ከተማና አካባቢው  በምግብ፤ መጠጥና ፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

20/03/2007 E.C

-የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. ፋፋ ምግብ ኮምሌክስ

2. ብሌስ የምግብ ላብራቶሪ፤

3. ቃሊቲ ምግብ አክሲዎን ማህበር

4. ቼራሊያ የምግብ ኢንዱስትሪ

5. ኢስት አፍሪካ ታይግር ብራንድ ዱቄት  ፋብሪካ

6. ሔኒከን ቢራ ፋብሪካ

7. ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

8. ኢትዮ አግሪ ሴፍቲ

9. ሜታ አቦ ቢራ አ.ማ

10. አዲስ ኢንተርናሽናል ካተሪንግ

 

 

-ኦ/ብ/ክ/መ/ኢ/ኮ

 

-ኦ/ብ/ክ/መ/ቴ/

ሙ/ት/ስ/ኮሚሽን

-የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

-ኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ

 

2

-ወልቂጤ እና አካባቢው በምግብ፤መጠጥናፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና

የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

23/05/2007 E.C

-የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. አሰላ ብቅል ፋብሪካ

2. ሰበታኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ(ፔትራም)

3. ካኦ.ጄ.ጄ የምግብ/ማ/ኮ

4. ኤደን ውሃ ፋብሪካ

5. ማርስ ምግብ ፋብሪካ

 

-ወልቂጤ ቴ/ሙ/ኮሌጅ

-ጉራጌ ዞን ኢ/ከ/ል/መምሪያ

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ

-ወልቂጤ ቴ/ሙ/ኮሌጅ

 

 

3

-አዲስ አበባ ከተማ እና አካባቢው በምግብ፤መጠጥና ፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

20/03/2007 E.C

-የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. ኢስት አፍሪካ ታይገር ብራንድ ዩኒት

2. ናስ ፉድስ ፒ.ኤል.ሲ

3. አዲስ ከተማ ከረሜላ ፋብሪካ

4.ንብ ከረሜላ ፋብሪካ

5. ሮያል ከረሜላና ቼኮሌት ፋብሪካ

6. አስናቀ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

7. ቴስቲ ፉድስ

8. አምቦ የማእድን ውሃ

9. አፊያ የምግብ ኮምፕሌክስ

10. ጤና የምግብ ፋብሪካ

 

-አ.አ ቴ/ሙ/ት/ስ/ ኤጀንሲ

 

 

-አ.አ ኢንዱስትሪ ቢሮ

-የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት

-አ.አ ኢንዱስትሪ ቢሮ

 

4

-አርሲ እና አካባቢው በምግብ፤መጠጥና ፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

             19/07/2007 E.C

-የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. አርሲና ቤተሰቡ ዱቄት ፋብሪካ

2. ሳጉሬ ፉድ ኮምፕሌክስ

3. ከታር ዱቅት ፋብሪካ

4. አርሲ ዴራ ዱቄት ፋብሪካ

5. ኢተያ ሻሚልና ቤተሰቡ

6. ተሾመ ዱቄት ፋብሪካ

7. ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ

8. በቆጂ መጠጥ ውሃ

9. አሰላ ብቅል ፋብሪካ

10.ጎንዲ አርሲ ዱ/ፋብሪካ

11.መርቲ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ

12.ሳጉሬ ዱቄት ፋብሪካ

13.አኑቲ ፉድ ኮምፕሌክስ

14.አዲስ ዳላስ ኢንዱስትሪ

 

 

-ቁሉምሳ የእርሻ ምርምር ተቋም

-አርሲ ዞን ኢ/ከ/ል/ቢሮ

-አሰላ ከ/አስ/ም/ስ/ አስኪያጅ

-አርሲ ዞን ጥ/አ/ተ ኢንተርፕራይዝ

-አሰላ ጥ/አ/ተቋ/ኢን

-ቀነኒሳ ቴ/ሙ/ኮ

-አሰላ ከ/ቴ/ሙ/ት/ጽ/ቤ

-አርሲ ዞ/ቴ/ሙ/ት/ስ/ጽ/ቤት

  -አርሲ ዞን ኢ/ከ/ል/ቢሮ

 

-አሰላ ከ/አስተዳደር

 

5

-መቀሌ እና አካባቢው በምግብ፤መጠጥና ፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

23/04/2008 E.C

-የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. ሁዳ ዱቄት ፋብሪካ

2. ትግራይ ዱቄት ፋብሪካ

3. ሮማናት ዱቄት ፋብሪካ

4. ቅ/ጊወርጊስ ዱቄት ፋብሪካ

5. ወይዘር ዱቄት ፋብሪካ

6. ለምለም ፉድ ኮምፕሌክስ

7. ድፕሎማሲ ዱቄት ፋብሪካ

8. ሞሃ ለስላሳ ፋብሪካ መቐለ ቅርንጫፍ

9. መቐለ ወተት ማቀናባበሪያ ፋብሪካ

10. ፋኖስ ስሪንጅ ፋብሪካ

11. መርሲ የተጣራ ውሃ ፋብሪካ

12. ደስታ ኣረቄ ፋብሪካ

13. ራያ ቢራ ፋብሪካ

14. ናይስ የተጣራ ውሃ ፋብሪካ

15. ራያ የተጣራ ውሃ ፋብሪካ

16. ቤቴል ዱቄት ፋብሪካ

 

 

-ትግራይ ክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ

 

-መቀሌ ዩኒቨርሲቲ

-ትግራይ ክልል ኢንዱስትሪ ቢሮ

6

-አዲግራት እና አካባቢው በምግብ፤መጠጥና ፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

23/04/2008 E.C

-የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1.ዓዲግራት ፋርማስቲካል ፋክተሪ

2.ሃይሉ ወ/ማርያም ዱቄት ፋብሪካ

3. ፅጋብ ዱቄት ፋብሪካ

4. ራይት የተጣራ ውሃ ፋብሪካ

5. ወልዋሎ ኣረቄ ፋብሪካ

6. ዋልያ ኣረቄ ፋብሪካ

7. ስፓ የተጣራ ውሃ ፋብሪካ

8. ደራ የተጣራ ውሃ ፋብሪካ

 

 

-አዲግራት ን/ኢ/ከ/ል/ጽ/ቤት

የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ

አዲግራት ን/ኢ

7

-አክሱምና እና አካባቢው በምግብ፤መጠጥና ፋርማሲቲካል የትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ትስስር ፎረም

23/04/2008 E.C

-የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. ኦምና ዱቄት ፋብሪካ

2. የገነት ጠብታ የተጣራ ውሃና ቲማቲም ድልህ ፋብሪካ

3. ፀባቒት ባልትና

4. ዘልኡል ዱቄት ፋብሪካ

5. ደጀንዱቄት ፋብሪካ

6. ኦምና ዱቄት ፋብሪካ

7. ማስተር ዱቄት ፋብሪካ

8. ሙና ዱቄት ፋብሪካ

9. ኣድያቦ ዱቄት ፋብሪካ

10.ዛግራ ዱቄት ፋብሪካ

 

-አክሱም ከ/ን/ኢ/ከ/ል/ጽ/ቤት

የአክሱም ዩኒቨርሲቲ

-አክሱም ከ/ን/ኢ

 

8

 

 

ወሎና አካባቢዉ የም/መ/ፋ/ትም፣ስልጠናና ምርምር- ኢንዱስትሪ ትስስር ንዑስ ቀጠናዊ ፎረም

23/04/2008 E.C

-ወሎ ዩኒቨርሲቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. ደሴ ሞሃ ለስላሳ ፋብሪካ

2. ደሴ ከረሜላ ፋብሪካ

3. አኳ ቢለን ዉሃ

4. አፊያ ከረሜላ

5. ጃሬ የተጣራ ዉሃ

6. ፋብሬ ዱቄት ፋብሪካ

 

-ደሴ ኢን/ከ/ል/ቢሮ

-ወሎ ዩኒቨርሲቲ

-ደሴ ሞሃ ለስላሳ ፋብሪካ

 

9

ደ/ብርሃና አካባቢዉ የም/መ/ፋ/ትም፣ስልጠናና ምርምር- ኢንዱስትሪ ትስስር ንዑስ ቀጠናዊ ፎረም

20/03/2007 E.C

-ደ/ብርሃን ዩኒቨርስቲ

ን/ቀጠናዊ ፎረም

1. ዳና ትሬዲግ

2. ሮራንክ አረቄ

3. ሃበሻ ቢራ

4. ብሌስ ምግብ ላብራቶሪ

5. ዳሸን ቢራ

 

-ደ/ብርሀን ኢ/ከ/ል/ቢሮ

-ደ/ብርሀን ጥ/አ/ቴ/ሙ/መ

-ደ/ብርሀን ፖሊ ቴ/ኮሌጅ

 

ደ/ብርሃን ዩኒቨርስቲ

 

-ደ/ብርሀን ኢ/ከ/ል/ቢሮ

 

 

10

አምቦናአካባቢዉ የም/መ/ፋ/ትም፣ስልጠናና ምርምር- ኢንዱስትሪ ትስስር ንዑስ ቀጠናዊ ፎረም

 

22/05/2007 E.C

-አምቦ ዩኒቨርስቲ ን/ቀጠናዊ ፎረም

1.ባኮ ምርምር ማእከል

2.አምቦ ውሃ አ/ማህበር

3.ሳይኖ ኢትዮጵያ እና

4.ስታር ኢንተርፕረይዝ

5. ናስ ፉድስ

 

-ም/ሸዋ ዞን ኢ/ከ.ል/ቢሮ

-ቁልምሳ ምርምር ተቋም

-አምቦ ቴ/ሙ/ ኮሌጅ

አምቦ ዩኒቨርስቲ

-አምቦ ቴ/ሙ/ ኮሌጅ

 

11

ባህርዳር ጎንደር እና አካባቢዉ የም/መ/ፋ/ትምህርትና ስልጠና የምርምር ኢንዱስትሪ ንዑስ ቀጠናዊ ፎረም

23/04/2008 E.C

-ባህርዳር እና ጎንደር ዩኒቨርሲቲዎች

1.ናይል የምግብ ዘይት ፋብሪካ

2.አባትና መሃሪ ዱቄት ፋብሪካ

3.ጎጎ ዉሃ

 

-ባህርዳር ከ/ን/ኢ/ል/መምሪያ

-

ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ

-ባህርዳር ከ/ን/ኢ/ል/መምሪያ